Речник на често срещани Forex термини и понятия

Настоящият раздел представя речник на основните термини на финансовите пазари и най-често срещаните фрази използвани от трейдърите във FOREX търговията.
Моля, проверете и раздела Често задавани въпроси (FAQ), където ще намерите отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с FOREX търговията и предлаганите от нас услуги.

Автоматизирана търговия: Tърговия, при която се използва експертна система, която автоматизирано сключва сделки на базата на зададената стратегия.

Автоматично затваряне на позиция (Stop out): Автоматично затваряне на позициите (Stop out) се прави от брокера, когато вашето гаранционната сума за търговия не достига за поддържане на маржин изискването. Първо, трейдърът получава маржин кол с предупреждение и ако не внесе допълнителни средства, или не затвори позицията си, тя се затваря автоматично.

Базова валута: Валутата, спрямо която се котира втората валута от дадена валутна двойка. Например, при USD/BGN основната валута (базова) е щатският долар, тъй като котировката се дава в лева за един долар. Базовата валута се изписва винаги първа във валутната двойка.

Без дийлинг деск (No dealing desk): Режим на работа на брокера, при който сделките се изпълняват автоматично без намесата на дилър.

Валутна двойка: Валутите винаги се търгуват по двойки. При всяка валутна транзакция едновременно купувате първата валута и продавате втората или обратното. Например, ако искате да купите EUR/USD вие ще купите EUR и същевременно ще продадете USD.

Волатилност: Измерител на промяната на цените на финансов инструмент за даден период от време. Изчислява се най-често като от стандартно отклонение на процентното изменение на цената или чрез осредняване на ценовите диапазони. Високата волатилност (променливост) означава голяма динамика на пазара.

Договори за разлика: Договорите за разлика (CFD) са финансови инструменти, който отразява движението на цената на различни видове активи, като от тях може да се печели при ръст или спад на цената, без да е необходимо реално да се притежава конкретния финансов актив, върху който са базирани. Има договори за разлика върху акции, върху фючърсни контракти, свързани със суровини и др. Специфичното за договорите за разлика е, че при тях не е необходимо да се заплаща цялата стойност на основния актив, върху който се базират, което позволява с малка инвестиция да има възможност за по-голяма позиция и печалба.

Дълга позиция: Позиция за покупка на финансов инструмент в очакване цената/курсът му да се покачи.

Експертни системи (expert advisors): Експертна система или Expert Advisor (EA) е програма, която търгува самостоятелно вместо трейдъра по предварително зададени логически условия и параметри. Тези параметри представляват стратегия за търговия.

Икономически календар: Това е календар с предстоящите и планираните важни събития и публикуване на икономически данни, свързани с водещите икономики.

Индиректно котиране: Индиректната котировка дава броя единици чужда валута, необходими за закупуване на една единица от местната валута. Този тип котиране се използва например при GBP/USD..

Котирана валута: Валутата, която се котира спрямо базовата валута за дадена валутна двойка. Например при USD/BGN котираната валута е левът, а базовата е доларът, тъй като котировката се дава в лева за един долар.

Къса позиция: Позиция за продажба на финансов инструмент в очакване на понижаването на цената му/курса.

Ливъридж: Коефициентът на увеличение на наличния капитал на трейдъра спрямо максимално възможния размер на позицията. Ако се предлага ливъридж 1:500, значи, че можете да търгувате с 500 пъти по-голяма сума от тази, която сте инвестирали. Разликата между сумата, която имате, и стойността на позицията се получава като заем от брокера.

Лот: Мярка за количеството, с което искате да търгувате или обема на търговията. В ELANA MetaTrader един лот е равен на 100 000 валутни единици или един фючърсен контракт от съответния борсов индекс или суровина.

Маржин: Представлява сума, предоставена от трейдъра при откриване на сметка за търговия. Тя служи за обезпечение по открити позиции и дава възможност да се търгува със средства, няколкократно превишаващи инвестицията. Маржинът се измерва като процент от стойността на сделката: например, 1% маржин от позиция с 1000 лота е равна на 10 лота.

Маржин кол: Това е съобщението, което трейдърите получават при положение, че гаранционната сума, която имат не е достатъчна, за да покрие реализираната загуба. Съобщението напомня, че за да не се затворят автоматично позициите ви, трябва да довнесете средства или ако решите, да ги затворите.

Минимален спред: Това е най-малката възможна разлика между курс продава и курс купува.

Пипс (pip): Това е най-малката мерна единица за стойността на финансов инструмент. Представлява изменение с 0,0001 при основните валутни двойки – четвъртият знак след десетичната запетая във валутната котировка. При валутните двойки, съдържащи японска йена пипс е втория знак.

Подкрепа: Нивото на подкрепа на цената е това, при което търсенето е достатъчно голямо и пречи на цената да продължи да се понижава. При него техническите анализатори очакват курсът на валутата или инструментът да смени посоката на движението си и да поеме нагоре. Ако то бъде преодоляно, ще последва значително придвижване на цената надолу.

Реална сметка: Това е сметка на трейдъра за реална търговия в онлайн платформа.

Рекотиране: Рекотирането е действие, при което брокерът ви дава нова променена цена от тази, на която искате да изпълните поръчката си.

Скалпиращи стратегии: Скалпирането е една от най-известните форекс стратегии , която се състои в бързо отваряне и затваряне на краткосрочни сделки, за да се спечели от малки движения на пазара. При този вид стратегии позицията остава отворена в рамките на минути.

Слипидж (Slippage): Това е разликата в цената, на която е подадена поръчка и цената, на която е изпълнена. Най-често се получава при бързо движеща се цена на финансовия инструмент.

Спред: Всички валутни курсове включват две цени – курс купува (bid) и курс продава (ask). Курс продава (ask) е винаги по-голям от курс купува (bid). Спредът е разликата между курс „продава“ и курс „купува“..Курс продава е курсът на който вие купувате определан валута, а по курс купува я продавате

Суап (Swap): Swap (или Rollover) е лихва, която се начислява за пренос на отворена валутна позиция, когато тя се държи след 17:00 ч. (Eastern Time – Ню Йорк). Когато търгувате в рамките на деня, не плащате лихва. Ако държите позицията си отворена за повече от един ден, тогава получавате лихва за валутата, която сте купили, и плащате лихва за валутата, която продавате. Тази размяна на лихва се нарича суап. Суап числата обикновено са дадени в брой пипсове, които се добавят или отнемат от курса на отваряне на позицията или пък като сума, която се кредитира или дебитира директно в сметката за търговия.

Съпротива: Нивото на съпротива на цената е това, при което предлагането е достатъчно голямо и пречи на цената да продължи да се повишава. При него техническите анализатори очакват курсът на валутата или инструментът да смени посоката на движението си и да поеме надолу. Ако то бъде преодоляно, ще последва значително придвижване на цената нагоре.

Технически анализ: Техническият анализ е един от инструментите, които инвеститорите използват, за да предвидят изменението на цената на определена валута. Той се базира на разчитането на графики с убеждението, че движението на пазара следва определена логика и има повтарящи се закономерности, като не се вземат предвид актуални фундаментални данни. Анализаторите обикновено следят за появата на специфични фигури върху графичното изображение на валутната двойка.

Технически индикатори: Техническите индикатори са основата на техническия анализ и са изцяло съсредоточени върху математически изчисления и поредици, които са извлечени от данни в миналото и илюстрирани чрез графики. Ползват се за прогнозиране на пазара.

Форекс (Forex): Международният валутен пазар се нарича накратко FOREX или FX (от англ. Foreign exchange) и представлява глобална децентрализирана система за търговия с различни валути. С дневен оборот от над 3 трилиона долара, това е най-големият финансов пазар в света.

Фючърсни контракти: Фючърсният контракт е договор за покупка или продажба на суровина, финансов инструмент или негов дериват при точно определени условия в бъдещ момент. На фючърсните пазари се търгуват огромно разнообразие от продукти – валута, индекси, енергийни суровини, петрол, метали, захар и т.н.

Хеджиране: Това е стратегия, която се използва, за да се намали риска от загуба при определен инструмент. Често срещана грешка е отварянето на насрещни позиции да се счита за хеджиране.

Целеви спред: Целеви или още типичен спред е разликата между курс продава и курс купува за дадена валутна двойка, която брокерът се стреми да поддържа през по-голяма част от времето.

Основни Forex понятия

Свързаните поръчки се използват при по-сложни стратегии на търговия. Има няколко типа подобни поръчки, като най-популярните от тях са поръчка „Ако се изпълни“ (If Done) и поръчка „Едната отменя другата“ (O.C.O. orders). Поръчките „Ако се изпълни“ (If Done) се прилагат, когато има условие да се изпълни друга поръчка – т.е. тази поръчка е „подчинена“ на условието да се изпълни друга основна поръчка. Например, клиентът има възможността при задаването на limit ордер за покупка на EUR/USD, да свърже към него if done поръчка, включваща limit/stop ордер за продажба. If done поръчката ще бъде активирана, само когато limit ордерът за покупка бъде изпълнен. При поръчките от типа „Едната отменя другата“ (O.C.O. orders) изпълнението на една поръчка отлага изпълнението на друга. Те се използват често, за да се направят едновременно стоп – загуба поръчка и лимитирана поръчка по една позиция – т.е. при изпълнението на едната поръчка автоматично се отменя втората.

В повечето сделки с валута, доставката е два дни след датата на сключване на сделката. Tom/Next сделки възникват, тъй като повечето търговци на валута са спекуланти и нямат намерение да извършат реална доставка на валутата. Ако търговецът отвори и затвори валутната си позиция в същия работен ден, няма проблем с доставката. Но трейдърите, които желаят да задържат позицията си повече от един ден и нямат намерение да правят доставка на валутата ще използват утре/следващия (Tom/Next) ден процедури: затваряне на настоящата позиция в края на деня на курс на затваряне, като след това позицията се отваря автоматично в началото на следващия ден. Това позволява на търговеца да задържи позицията и през новия ден, без да се притеснява за доставка.

Експертната система (Expert Advisor) представлява автоматизирана система за търговия, написана на езика MetaQuotes Language 4 (MQL 4), който е вграден в MetaTrader. Този език Ви позволява да създавате собствени експертни системи, индикатори и скриптове, с които успешно може да автоматизирате Вашата търговия, да управлявате текущите си позиции, да оптимизирате управлението на риска на портфолиото си и да търсите нови възможности за търговия, без да е необходимо постоянно да бъдете пред компютъра. Чрез автоматизираната система за търговия, Вие можете непрекъснато да бъдете на пазара, елиминирайки субективните фактори, които влияят на реалната Ви преценка и стратегия – емоции и липса на достатъчно опит и знания.

Да, в MetaTrader можете да ползвате библиотека с експертни системи, които да тествате или приложите в автоматизирана търговия.